Укр Рус

Методична робота в закладах дошкільної освіти: нормативно-правові аспекти

23 октября 2020 12909 Печать
(0)
Опубліковано 22.05.2020
Цитування

Шинкар Т. (2020).  Методична робота в закладах дошкiльної освiти: нормативно-правовi аспекти. Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка», Том 4, № 28, с. 252-257

Доступно в PDF
Опубліковано:
Освітній портал op.ua
Автором статьи не является редакция сайта, поэтому все его источники относятся к автору самой статьи

Опис матерiалу

Анотація
У статті розглянуто особливості організації методичної роботи в закладах дошкільної освіти на сучасному ета­пі. З’ясовано, що одним зі шляхів реформування дошкільної освіти є якісна організація методичної роботи, яка є показником успішності діяльності закладу дошкільної освіти. Методична робота в закладі дошкільної освіти – ба­гатоаспектне поняття, що передбачає: вивчення та моделювання освітнього процесу; супровід професійної компе­тентності педагогів, підвищення їхньої педагогічної майстерності; вивчення динаміки змін у розвитку дошкільни­ків; консультативну допомогу педагогам; організацію партнерської взаємодії з батьками; вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду; створення сприятливого психологічного клімату в педагогічному колективі; добір та опрацювання методичної, наукової літератури тощо. Тому питання нормативно-правового за­безпечення виступає першочерговим в організації методичної роботи в закладі дошкільної освіти.

Розкрито зміст та особливості використання основних законодавчих, нормативних та відомчих документів. Визначено, що відповідно до державної освітньої політики формуються нові підходи до організації методичної роботи в закладах дошкільної освіти. Методична робота в закладах дошкільної освіти регламентується низкою нормативно-правових документів. Розглянуті основні, законодавчі, нормативні та відомчі документи, а саме: Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Закони України «Про освіту», «Про до­шкільну освіту», Наказ «Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів», Примірне положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти, Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», Інструктивно-методичні рекомендації «Щодо організації діяльності закла­дів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році».

Ключові слова: заклад дошкільної освіти, методична робота, методичний кабінет, вихователь-методист, науково-методичне забезпечення. 

Постановка проблеми. В умовах реформування освіти виникає потреба зміни підходів до організації методичної роботи загалом й організації науково-методичного супроводу професійної діяльності педагогів зокрема. Очевидно, що має відбутися конструктивний і аналітичний перегляд основоположних підходів, концепцій, позицій і стратегій щодо ролі, основних завдань і функцій методичної роботи закладів дошкільної освіти. Перш ніж визначити ефективні кроки на шляху до перебудови організації
методичної роботи, необхідно проаналізувати діючу нормативну правову базу організації методичної роботи в закладах дошкільної освіти. Тому порушену проблематику вважаємо актуальною.

Аналіз досліджень. Загальні теоретичні аспекти методичної роботи в закладах освіти різного рівня висвітлено в працях І. Жерносєка, В. Колібабчука, С. Майданенко, В. Павленко та ін. Науковці Г. Бєлєнька, К. Біла, О. Долинна, І. Жерносєк, О. Корнєєва, В. Крижко, К. Крутій, А. Морозова, Н. Омельяненко, Н. Савінова, В. Семізорова, Л. Швайка, О. Янко та ін. у своїх працях розкривають зміст, форми, особливості організації методичної роботи в сучасних закладах дошкільної освіти. Ґенеза організації методичної роботи в радянській і вітчизняній освіті розглянуто в працях В. Дородних, А. Єрмоли, Л. Калініної, Г. Литвиненка, Ю. Сирової, Т. Ткачевої та ін.

Належної уваги потребує аналіз періодичних видань, зокрема: щомісячний, єдиний в Україні, спеціалізований журнал для вихователів-методистів закладів дошкільної освіти «Вихователь-методист дошкільного закладу»; журнал «Методична скарбничка вихователя»; спеціалізований журнал для керівника закладу дошкільної освіти «Практика управління дошкільним закладом»; журнал «Дошкільне виховання»; журнал «Палітра педагога»; газета «Дитячий садок». Зазначені часописи слугують орієнтиром в методичній роботі закладу дошкільної освіти, розкривають основні аспекти роботи методичного кабінету, містять рекомендації, відповіді на важливі запитання, інструментарій для роботи з дітьми, а також активно впливають на формування науково-педагогічної свідомості педагогів, підтримують розвиток інноваційних технологій та поширюють перспективний досвід освітян. Дописувачі – досвідчені, інноваційні педагоги-практики та авторитетні науковці в царині дошкільної освіти України, зокрема Г. Бєлєнька, А. Богуш, Н. Гавриш, К. Крутій, С. Ладивір, Т. Піроженко та ін.

Мета статті – розкрити зміст та особливості використання основних законодавчих, нормативних та відомчих документів, що регламентують процес організації методичної роботи в закладах дошкільної освіти.

Виклад основного матеріалу. Методична робота є багатоаспектним поняттям і передбачає виконання низки важливих завдань у закладі дошкільної освіти: систематичне вивчення стану освітнього процесу, професійної компетентності педагогів, динаміки змін у розвитку здобувачів дошкільної освіти; консультування та допомога педагогам щодо планування освітнього процесу з дітьми; організація співпраці з батьками; моделювання змісту, форм та методів освітнього процесу; підвищення педагогічної майстерності та вдосконалення професійної компетентності педагогів; вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду; створення сприятливого психологічного клімату в педагогічному колективі; добір та опрацювання методичної, наукової літератури та надання рекомендацій щодо її впровадження в освітній процес закладу дошкільної освіти тощо. Тому питання нормативно-правового забезпечення виступає першочерговим в організації методичної роботи в закладі дошкільної освіти.

Л. Швайка в посібнику для вихователів-методистів, керівників, педагогів закладів дошкільної освіти розглядає теоретичний складник основних засад методичної роботи та зразки необхідного практичного матеріалу організації методичної роботи з педагогами, освітнього процесу, контрольно-аналітичної діяльності та ін. Також автором представлено перелік основних нормативних документів, що мають зберігатися в методичному кабінеті закладу дошкільної освіти. Автор поділяє їх на: базові; установчі; документи з атестації; документи з діловодства; обладнання; документи з планування; документи психологічної служби; документи з охорони життя і здоров’я; документи щодо роботи з дітьми, що не відвідують заклад дошкільної освіти; документи, щодо роботи з батьками; документи з фізичного виховання (Швайка Л., 2017: 6–11).

Ми ж розглянемо основні законодавчі, нормативні та відомчі документи, що регламентують процес організації методичної роботи в закладах дошкільної освіти.

Методична робота є важливим показником успішності роботи закладу дошкільної освіти та одним з основних шляхів реформування освіти, визначеним Державною національною програмою «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти та ін. 

У Державній національній програмі «Освіта» («Україна ХХІ століття») зазначено, що забезпечення розвитку освіти здійснюється на основі нових прогресивних концепцій, запровадження в освітній процес сучасних педагогічних технологій та науково-методичних досягнень. Серед основних шляхів реформування дошкільної освіти визначено створення оптимальних науково-методичних, організаційно-педагогічних, санітарно-гігієнічних, матеріально-технічних, естетичних умов функціонування дошкільних установ різних типів і профілів (Законодавство України: [сайт] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF) 

Закон України «Про освіту» кожному закладу освіти надає організаційну, кадрову, академічну автономію. Педагогічний колектив, а особливо директор та вихователь-методист, повністю відповідальні за процес та результат освітнього процесу закладу дошкільної освіти та методичної роботи зокрема (Законодавство України: [сайт] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19). 

У Законі України «Про дошкільну освіту» визначено завдання науково-методичного забезпечення системи дошкільної освіти, а саме:
− розроблення та впровадження програмно-методичної бази дошкільної освіти;
− створення освітніх програм, навчально-методичних та навчально-наочних посібників;
− узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду;
− організація співпраці з іншими навчальними закладами для підвищення ефективності програмно-методичного забезпечення;
− аналіз стану освітньої роботи й рівня розвитку дитини відповідно до завдань дошкільної освіти, Базового компонента дошкільної освіти;
− підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи дошкільної освіти;
− пропаганда просвітницької діяльності в засобах масової інформації (Законодавство України: [сайт] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2628-14).

У Статті 25, зазначено, що науково-методичне забезпечення системи дошкільної освіти здійснюють:
− центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, підпорядковані йому науково-методичні установи та вищі педагогічні навчальні заклади, а також науково-дослідні установи Національної академії педагогічних наук України та Національної академії наук України;
− Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Національної академії педагогічних наук України;
− методичні кабінети та інші науково-методичні установи, що підпорядковані місцевим органам управління освітою (Законодавство України: [сайт] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2628-14).

Методичну роботу в закладі дошкільної освіти здійснює вихователь-методист. У закладах дошкільної освіти, де посада вихователя-методиста не передбачена, методичною роботою опікується директор закладу.

У посадових обов’язках вихователя-методиста закладу дошкільної освіти передбачено, що вихователь-методист: відповідає за організацію освітнього процесу; здійснює методичне керівництво освітньою діяльністю педагогічного колективу дошкільного закладу; створює умови для забезпечення фізичного та психічного розвитку дітей, впроваджує особистісно-орієнтований та компетентністний підходи в практику роботи; сприяє реалізації диференційованого підходу до вихованців, виявленню їхніх індивідуальних особливостей, здібностей, таланту, виконанню правил охорони праці та безпеки життєдіяльності; організовує наставництво молодих спеціалістів, надає допомогу студентам педагогічних вузів у проходженні практики; здійснює роботу з батьками з питань розвитку, виховання та навчання дітей; здійснює систематичний контроль за якістю педагогічного процесу в закладі; допомагає створити сприятливий емоційно-психологічний клімат у педагогічному колективі тощо (Освіта ua. [сайт] URL: https://osvita.ua/legislation/other/37302/).

Центром методичної роботи в закладі дошкільної освіти є методичний кабінет. Робота методичного кабінету регламентується Примірним положенням про методичний кабінет закладу дошкільної освіти (Міністерство освіти і науки України. [сайт] URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-polozhennya-prometodichnij-kabinet-zakladu-doshkilnoyi-osviti).

Метою роботи методичного кабінету є: надання методичної допомоги педагогічним працівникам щодо їх професійного розвитку, підвищення кваліфікації, професійної компетентності; підготовка та проведення освітнього процесу з дітьми, роботи з батьками вихованців; навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в закладі дошкільної освіти; поширення серед батьків психолого-педагогічних знань; створення сприятливих умов для самовдосконалення педагогів, розвитку творчої ініціативи у них; забезпечення методичної підтримки щодо реалізації педагогічних ініціатив та апробації навчальної літератури, методичних розробок тощо.

Відповідно до Положення діяльність методичного кабінету ґрунтується на принципах демократизму і гуманізму, відкритості, системного підходу до методичного та інформаційно-аналітичного супроводу діяльності закладу дошкільної освіти, рівності умов для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духо-
вного, творчого та інтелектуального потенціалу; безперервності професійного вдосконалення; науковості, гнучкості та прогностичності методичної роботи з педагогічними кадрами.

Функції методичного кабінету полягають у: врахуванні можливостей розвитку дошкільної освіти та особливостей діяльності закладу дошкільної освіти; використанні сучасних наукових досягнень; інформуванні педагогів про інновації в галузі дошкільної освіти та використання їх у практичній діяльності; розробленні методичних рекомендацій, зразків дидактичних посібників дидактичних ігор та вправ; наданні консультацій та практичної допомоги педагогам і батькам дітей дошкільного віку; моніторингу освітнього процесу, динаміки змін у розвитку дітей, професійної компетентності педагогічних працівників; моделюванні змісту, форм і методів підви-
щення фахової кваліфікації педагогів; виявленні, вивченні, узагальненні та поширенні перспективного педагогічного досвіду; створенні позитивного психологічного клімату в закладі дошкільної освіти тощо.

Наповнюваність методичного кабінету повинна відповідати вимогам: інформативності та змістовності; доступності; сучасності; естетичності; задовольняти потреби педагогів у саморозвитку і самовдосконаленні. У методичному кабінеті має бути створено електронний інформаційний банк.

Методичний кабінет закладу дошкільної освіти є координатором методичної допомоги педагогічним працівникам закладу дошкільної освіти та поширення серед батьків психолога-педагогічних знань щодо забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок (Міністерство освіти і науки України. [сайт] URL:https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennyaprimirnogo-polozhennya-pro-metodichnij-kabinetzakladu-doshkilnoyi-osviti).

Одним зі складників методичної роботи в закладі дошкільної освіти є підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти регламентується Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» № 800 від 21 серпня 2019 року. Педагогічні працівники закладів дошкільної освіти мають підвищувати свою кваліфікацію не рідше одного разу на п’ять років. Загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічного працівника закладу дошкільної освіти не може бути менше ніж 120 годин на п’ять років. Підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом інформальної освіти (самоосвіти) – ще однієї складової частини методичної роботи в закладі дошкільної освіти. У такому разі замість документа про підвищення кваліфікації подається звіт про результати підвищення кваліфікації та оприлюднюється на веб-сайті закладу та/або в електронному портфоліо педагогічного працівника (у разі наявності). Форму звіту визначає заклад дошкільної освіти (Законодавство України: [сайт] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF).

Розглянемо ще один документ в організації освітнього процесу закладу дошкільної освіти та методичної роботи – Лист МОН № 1/9-419 від 02.07.19 року «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році» (Міністерство освіти і науки України: [сайт] URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-diyalnostizakladiv-osviti-sho-zabezpechuyut-zdobuttyadoshkilnoyi-osviti-u-20192020-navchalnomu-roci). У документі підняті такі важливі питання, як вибір освітньої програми в закладі дошкільної освіти, організація освітнього процесу, особливості діяльності інклюзивних груп, організація предметно-просторового розвивального середовища, планування освітньої роботи, особливості підвищення кваліфікації педагогів, підвищення професійної майстерності, партнерська взаємодія з батьками вихованців. У листі представлено досвід організації методичної роботи методичних кабінетів та колективів закладів дошкільної освіти міст Миколаєва та Херсона. В основі методичної служби – векторність і адресна спрямованість науково-методичного супроводу професійного розвитку педагогів, який змодельовано залежно від індивідуальних запитів, потреб, мотивації педагогів, їхніх професійних можливостей, наявного досвіду – соціального, професійного й особистісного. Наведено приклади дієвих форм методичної роботи, як-то: Ресурсний центр, Мето- дичний дайджест, авторська Школа інноваційних технологій та проєкт «Країна online. Херсонське дошкілля»; Освіторія «АПгрейд» (для вихователів); майданчик «СпорТур» (для інструкторів з фізичного виховання); майстерня «МайстерМуз» (для музичних керівників); методична лабораторія «Крок» (для вихователів та вихователів-методистів); педагогічний клуб «Майстерня успіху» (для педагогів, які мають педагогічне звання «вихователь-методист» або прагнуть до присвоєння); платформа «Метод» (для вихователів-методистів); наукові студії «Основа» (для педагогів); Освіторія «Хвиля» (зустрічі для керівників та педагогів, у яких є потреба з того чи того питання) тощо.

Висновки. Відповідно до державної освітньої політики, що визначена низкою нормативно-правових документів, формуються нові підходи до організації методичної роботи в закладах дошкільної освіти.

Одним зі шляхів реформування першої ланки освіти є якісна організація методичної роботи, що є показником успішності діяльності закладу дошкільної освіти. Методична робота в закладі дошкільної освіти – багатоаспектне поняття, що передбачає: вивчення та моделювання освітнього процесу; супровід професійної компетентності педагогів, підвищення їхньої педагогічної майстерності; вивчення динаміки змін у розвитку дошкільників; консультативну допомогу педагогам; організацію партнерської взаємодії з батьками; вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду; створення сприятливого психологічного клімату в педагогічному колективі; добір та опрацювання методичної, наукової літератури тощо. Тому питання нормативно-правового забезпечення виступає першочерговим в організації методичної роботи в закладі дошкільної освіти. У статті розглянуті основні, на наш погляд, законодавчі, нормативні та відомчі документи, що регламентують процес організації методичної роботи в закладах дошкільної освіти, а саме: Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Наказ «Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів», Примірне положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти, Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», Інструктивно-методичні рекомендації «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році».

Розглянуті законодавчі, нормативні та відомчі документи не вичерпують питання нормативно-правового забезпечення організації методичної роботи в закладі дошкільної освіти. Тому подальше вивчення зазначеної проблематики вважаємо перспективним.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України «Про дошкільну освіту» / Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2628-14 (дата звернення: 14.03.2020).
2. Закон України «Про освіту» / Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 14.03.2020)
3. Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році» від 02.07.19 року № 1/9-419 / Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-diyalnosti-zakladiv-osviti-sho-zabezpechuyut-zdobuttyadoshkilnoyi-osviti-u-20192020-navchalnomu-roci (дата звернення: 15.03.2020).
4. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів» від 01.06.2013 р.№ 665. Освіта ua. URL: https://osvita.ua/legislation/other/37302/ (дата звернення: 02.04.2020).
5. Наказ міністерства освіти та науки України «Про затвердження примірного Положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти» від 16.04.2018 р. № 372 / Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-polozhennya-pro-metodichnij-kabinet-zakladu-doshkilnoyi-osviti (дата звернення: 15.03.2020).
6. Постанова Кабінету Міністрів України : «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» від 21 серпня 2019 року № 800 / Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF (дата звернення: 15.03.2020).
7. Про Державну національну програму «Освіта» («Україна ХХІ століття») / Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF (дата звернення: 11.04.2020).
8. Швайка Л. А. Методична робота в ДНЗ. Харків : «Основа», 2017. 304 с. 

Место в рейтинге новостей: 21 місце
Рейтинг: 0 из 5 на основе 0 оцінок
0.0
Актуальність і новизна:
Подача і оформлення матеріалу:

Розміщуючи свою розробку в Педкласі, ви отримуєте:

  • визнання ваших знань, умінь і навичок;
  • зворотній зв'язок від спільноти освітян;
  • можливість використання матеріалів інших авторів;  
  • сертифікат про публікацію матеріалу;
Розмістити

Вам також може сподобатись

Показать больше

Подпишитесь на email рассылку!

Получайте актуальную информацию об образовании в Украине и за рубежом

x
x
Статус користувача